Terms and services

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
___________________________________
De hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen BVBA
BEDRIJFSWAGENS FOCKEDEY en haar kopers, niettegenstaande alle bijzondere of algemene
voorwaarden vermeld op aankooporders en/of andere documenten van de kopers en/of opdrachtgevers.
Het aanvaarden van de goederen impliceert de kennis en de goedkeuring van deze algemene
verkoopsvoorwaarden.
Artikel 1.
Alle leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieven
titel. De overschrijding van de richttermijn alleen kan door de koper niet ingeroepen worden om de
ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van de verkoper
of om een andere aanspraak tegenover de verkoper te laten gelden. De verkoper is alleszins gerechtigd
om in gedeeltes te leveren. De verkoper is alsdan in de mogelijkheid elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
Artikel 2.
Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het
eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs.
Het risico gaat over op de koper vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. De
goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper te
Herentals. De goederen reizen steeds op risico van de koper, ongeacht de modaliteiten van het transport.
Artikel 3.
Prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt. Bestellingen zijn pas bindend en geldig
na aanvaarding door een bevoegd persoon binnen de onderneming.
Artikel 4.
Bij verkoop ten magazijne van de verkoper, kan de koper eens deze de goederen heeft aanvaard, de
verkoper niet meer aanspreken voor zichtbare gebreken. Bij aflevering ten huize van de koper, dient
deze zichtbare gebreken in te roepen binnen de 14 dagen na de aflevering. Binnen deze termijn dient de
koper een aangetekend schrijven te versturen aan de verkoper waarin een gedetailleerde en limitatieve
opsomming wordt gegeven van de gebreken.
De gehoudenheid van de verkoper in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het
verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
Artikel 5.
Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij wijze van aangetekend schrijven binnen
een korte termijn na ontdekking, bij gebreke waaraan een vordering op deze basis uitgesloten is. De
eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 2
maanden na de levering, en dit op straffe van verval.
Artikel 6.
De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor zijn lichte fout.
Behoudens in geval van opzet is zijn aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering
en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 7.
Alle facturen zijn betaalbaar te Herentals. Behoudens in deze anders overeengekomen zijn de facturen
contant betaalbaar.
Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is de verkoper gerechtigd om zonder enige
ingebrekestelling de leveringen te staken.
Artikel 8.
Bij niet-betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een
intrest verschuldigd gelijk aan deze inzake de Wet inzake betalingsachterstand in handelszaken van 2
augustus 2002 met een minimum van 8 % op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de
vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met
een minimum van 65 EUR, dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van
gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Deze intresten en
schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief.
Artikel 9.
In geval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, van nu af aan,
alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten
blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door de
verkoper.
Artikel 10.
In geval de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden
gegeven door toedoen van de koper, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25 % op het
totaalbedrag. De koper is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding indien de verkoper het contract
vernietigt of er door zijn toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven.
Artikel 11.
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door
daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het
vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan
op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan,
behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles
onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.
Artikel 12.
De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere
zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar
Artikel 13.
Volgende omstandigheden worden in hoofde van de verkoper steeds als overmacht aanzien:
Vertragingen en stagnatie in de levering door leveranciers van de verkoper, geen of onvolledige levering
door leveranciers van de verkoper, stakingen, een gebrek aan grondstoffen, het niet verkrijgen van een
gezondheidscertificaat en andere voor de nakoming door de verkoper van de overeenkomst benodigde
zaken of diensten. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verkoper
onmogelijk is langer duurt dan 2 weken, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder
ingebrekestelling ontbonden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of
ontstaat.
Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 14.
De overeenkomst is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in volgende gevallen,
onverminderd het recht van de verkoper een schadevergoeding te vorderen van de koper : bij grove
tekortkoming van de koper aan de verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst en in geval van
overlijden, faillissement of in vereffeningstelling in hoofde van de koper.
Artikel 15.
De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules
en van het contract tot gevolg.
Artikel 16.
Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Enkel het Vredegerecht te Herentals en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling
Turnhout zijn overeenkomstig artikel 624, 2° Ger. Wb. territoriaal bevoegd om kennis te nemen van
mogelijke geschillen.