Terms and services

ALGEMENE VOORWAARDEN
FOCKEDEY GROUP

1. Algemene bepalingen

a. Deze algemene voorwaarden (hierna algemene voorwaarden) zijn van
toepassing op de levering van goederen en/of prestaties door Fockedey
Group, met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 232 te 2200
Herentals (hierna FG), die worden afgesloten met haar klanten (hierna klant).
b. Partijen kunnen bij wederzijds akkoord van deze algemene voorwaarden
afwijken in specifieke, schriftelijke verkoopvoorwaarden overeengekomen
tussen partijen.
c. De toepassing van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van alle
andere algemene voorwaarden uit. FG is niet gebonden door eventuele
algemene voorwaarden van de klant.
d. Door een bestelling van goederen en/of prestaties te plaatsen , door een
levering te aanvaarden of door betaling van de goederen en/of prestaties,
aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

2. Prijsoffertes, prijs en betaling

a. Offertes zijn een maand geldig vanaf datum van opmaak.
b. De bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging van FG, na deze
bevestiging kan de bestelling niet meer worden geannuleerd tenzij na
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van FG of mits de integrale betaling
van de contractueel vastgelegde prijs.
c. Elk factuur is integraal en zonder enige vermindering of compensatie contant
betaalbaar bij ontvangst van de factuur.
d. De geleverde goederen en/of prestaties blijven eigendom van FG tot bij de
volledige betaling van deze goederen en/of prestaties
e. Indien er sprake is van een leasing en/of renting contract via ING, is dit onder
voorbehoud van goedkeuring door de financiële partij en gebeurt de
facturatie maandelijks.
f. In geval van laattijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling de geldende, wettelijke
nalatigheidsinterest per maand van toepassing op het verschuldigde bedrag,
aan gerekend vanaf het ogenblik van de opeisbaarheid van het bedrag tot op
het ogenblik van de volledige betaling, en een forfaitair bedrag te dekking van
de administratieve kosten van 150€.

3. Levering

a. De door FG medegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief, de
leveringstermijnen zijn afhankelijk van allerlei factoren met inbegrip van,
maar niet beperkt tot de volgorde van bestellingen en de beschikbaarheid van
de menselijke middelen van FG. FG zal zich naar beste vermogen inspannen

Algemene voorwaarden FocedeyGroup 2018

om zich te houden aan de mede gedeelde leveringstermijnen mits de klant
zijn verplichtingen onder deze algemene voorwaarden en eventuele
overeengekomen specifieke voorwaarden naleeft. Vertragingen bij de
levering kunnen niet leiden tot een annulering van de bestelling, noch tot
enige schadevergoeding of boete.
b. Indien de klant in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is in het
kader van de levering van de goederen en/of prestaties, heeft FG het recht
om de koopovereenkomst van rechtswege, zonder voorgaande rechterlijke
tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval heeft FG
het recht om de verliezen en kosten ten gevolge van dergelijke nalaten te
verhalen op de klant.

4. Overmacht

a. FG is niet aansprakelijk ten opzichte van de klant voor eventuele schade die
zou kunnen voortvloeien uit de gebrekkige uitvoering van een verplichting
onder deze algemene voorwaarden, wanneer dergelijke gebrekkige uitvoering
het gevolg is van omstandigheden waarover zij redelijkerwijze geen controle
heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaaldefecten,
arbeidsgeschillen, overstromingen, onweer of andere omstandigheden die de
normale toevoer van grondstoffen of de productie of levering van goederen
en/of prestaties aantasten.

5. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.
6. Klachten, Bevoegdheids-en rechtskeuzebedingen
a. Klachten moeten ons schriftelijk toekomen maximaal 60 dagen na levering
van de goederen en/of prestaties.
b. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische
recht. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de exclusieve bevoegdheid van
de rechtbanken te Turnhout.
c. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden voor om het even welke
reden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden, zal de geldigheid
van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Beide partijen
zullen in dergelijk geval de onwettelijke, nietige of onafdwingbare verklaarde
bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit
bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de geest van de
overeenkomst.
d. Geen enkel(e) verzuim of nalatigheid om een bepaling van de algemene
voorwaarden af te dwingen, houdt een afstand van dergelijke bepaling in.